Đá hỏng phạt đền, Uzbekistan dâng chức vô địch cho Nhật Bản