Thầy Nguyễn Filip muốn dẫn dắt VN; Thẻ đỏ của Ngọc Thắng do thói quen