Ngoại binh muốn khoác áo Việt Nam; Thiếu gia mong có Hoàng Đức