Kai Havertz đang làm thay đổi kế hoạch chuyển nhượng Arsenal