HLV Troussier: 'Đừng lo về kết quả vì tôi là người chịu trách nhiệm'