Cứu thua không tưởng, Courtois bắn thông điệp ngầm đến Ancelotti