Chiến thuật kỳ lạ của Manchester United là thứ không bền vững