Barca lắc đầu với đề nghị 60 triệu từ Premier League