9 bản hợp đồng đầu tiên của Ruben Amorim tại Sporting thể hiện ra sao?